កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

ពេលវេលា : ៩:០០នាទី ដល់ ១២:០០នាទី

ភាសា : ខ្មែរ - អង់គ្លេស

ទីកន្លែង : សាលប្រជុំសមាគម

Date: 20 March 2023

Time: 9:00am - 12:00pm

language: Khmer - English

Venue: TAFTAC (Auditorium)


Speakers

Sem Meng

Deputy Director of General Department of Customs and Excise at GDCE

Location

Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodia - TAFTAC
National Road 4 Road
Phnom Penh, Cambodia

See route

Contact us

For additional event or venue information, please email puthirith@taftac-cambodia.orgYou can also reach us at 016888214

Sponsors and Partners