សមាគម និងវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (CGTI) សហការជាមួយ គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរ (BFC) នឹងរៀបចំវគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅដូចខាងក្រោម៖

  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣
  • ពេលវេលា៖ ០៨:០០ ដល់ ១២:០០
  • ទីតាំង៖ សាលប្រជុំរបស់សមាគម

អាស្រ័យហេតុនេះ ចំពោះសមាជិកដែលមានបំណងចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលានេះ សូមធ្វើការចុះឈ្មោះ ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣។

សម្គាល់៖ សមាជិកមួយអាចចុះឈ្មោះចូលរួមបានចំនួន ២ នាក់។

លេខទំនាក់ទំនង៖ 016 888 214

The association and the Cambodian Garment Training Institute (CGTI), in collaboration with the Better Factories in Cambodia Project (BFC), will organize a training workshop on child labor management systems, which will take place as follows:

  • Date: March 15, 2023
  • Time: 08:00 – 12:00
  • Location: TAFTAC's Auditorium

Therefore, please register through the link for members who wish to participate in this training before March 14, 2023.

Remark: Each member shall register two participants.

Contact Us: 016 888 214


该协会和柬埔寨服装培训学院(CGTI)与柬埔寨更好的工厂项目(BFC)合作,将组织一个关于童工管理系统的培训讲习班,其内容如下:

  • 日期: 2023年3月15日
  • 时间: 08:00 - 12:00
  • 地点: TAFTAC的礼堂

因此,希望参加本次培训的会员请在2023年3月14日前通过链接报名。

备注: 每位会员应注册两名学员

联系我们: 016 888 214

Location

Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodia - TAFTAC
National Road 4 Road
Phnom Penh, Cambodia

See route

Contact us

For additional event or venue information, please email puthirith@taftac-cambodia.orgYou can also reach us at 016888214

Sponsors and Partners