ដើម្បីបង្កើននូវការយល់ដឹងអំពីការវិវឌ្ឍនថ្មីៗនៃច្បាប់និងបទបញ្ញាត្តិដែលពាក់ព័ន្ធដោយមិនកម្រិតត្រឹមតែ ច្បាប់ស្តីពីការងារ ច្បាប់ស្តីពីពន្ធដារ ច្បាប់ស្តីពីសំណង់ និងច្បាប់ស្តីពីបរិស្ថាន សមាគមនឹងរៀបចំវគ្គស្តីពីការពង្រឹងអនុលោមភាពរបស់សមាជិក ជូនសមាជិករបស់សមាគមទាំងអស់។


កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលា

 • ថ្ងៃសុក្រ ទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣
 • ០៨:០០ - ១៦:០០

ទីកន្លែង:

 • តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសស្វាយរៀង ហ្គីហ្គា

ភាសា

 • ខ្មែរ

តម្លៃចូលរួម

 • ឥតគិតថ្លៃ

សមាសភាពគួរចូលរួម

 • អ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែករដ្ឋបាល
 • អ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកធនធានមនុស្ស
 • អ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកអនុលោមភាព
 • អ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកគណេយ្យ

ទំនាក់ទំនង

 • លោក ផាត់ ផាន - 096 677 2288For a better understanding of the new development of Law and Regulation, including but not limited to Labour, Taxation, Construction, and Environment, TAFTAC is conducting a Member Refresher Training for all members.

Time and Date

 • Tue, 7 April 2023
 • 08:00 - 16:00

Venue:

 • GIGA (Svay Rieng) Special Economic Zone

Language:

 • Khmer

Admission:

 • Free of charge

Who should join?

 • Administration in charge person
 • Human Resources in charge person
 • Compliance in charge person
 • Accounting in charge person

Contact Us

 • Mr. Phat Phan, 096 677 2288

Speakers

Pichda Kim

Legal Manager at Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodia (TAFTAC)

In Meng

Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodia (TAFTAC)

Phat Phan

Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodia (TAFTAC)


Sok Phirum

Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodia (TAFTAC)

Puthirith Sari

Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodia (TAFTAC)

More about our speakers

Location

Sihanoukville Special Economic Zone(柬埔寨西哈努克经济特区)
Sihanoukville, Cambodia

See route

Contact us

For additional event or venue information, please send an email to phatphan@taftac-cambodia.org

Sponsors and Partners