កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

ពេលវេលា៖ វេលាម៉ោង៨:០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់

ភាសា ៖ ភាសាខ្មែរ

ទីកន្លែង ៖ សាលប្រជុំសមាគម

Location

Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodia - TAFTAC
National Road 4 Road
Phnom Penh, Cambodia

See route

Contact us

For additional event or venue information, please send an email to puthirith@taftac-cambodia.org

Sponsors and Partners